+Home
 
  +ADThai
 
 +ADInter
 
 +ADMovie
 
 +Scoop Intrend
 +Contact Us
 
 
 ดูทีวีออนไลน์  ฟังวิทยุออนไลน์
 
 
 
 
   
 
 

ป.ป.ช. จับมือ ACT เชิญคนไทย "ร่วมเขียนกฏหมายต้านโกงให้ถูกใจคนไทย" ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเบสท์ เวเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์

 
 

 

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ร่วมกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอเชิญร่วมรับฟังและเสนอมาตรการที่เป็นประโยชน์ในงาน ร่วมเขียนกฏหมายต้านโกง ให้ถูกใจคนไทย เรื่อง พ.ร.บ. การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ต้องออกใหม่ตามรัฐธรรมนูญ ม. 63 ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 น. - 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม A ชั้น5 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพ ฯ

การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทราบถนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา 63 และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ แนวทางมาตรการและกลไกที่ควรกำหนดไว้ในกฎหมาย ที่จะเรียกว่าเป็น กฎหมายรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันโดยประชาชน อย่างแท้จริง

ลงทะเบียนร่วมงานฟรี ที่ https://goo.gl/forms/jlKkQstmbvGSh0DI2

*มาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม ให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

 

 
 
 
 

 
     
 
 
 
©2010 ADintrend