+Home
 
  +ADThai
 
 +ADInter
 
 +ADMovie
 
 +Scoop Intrend
 
 +Contact Us
 
 
 ดูทีวีออนไลน์  ฟังวิทยุออนไลน์
 
 
 
 
   
 
     
   
 
 
 
 
  superjew       17 ส.ค. 60 12:40 แจ้งลบความคิดเห็นนี้
 
     
  กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ เน้นขยายผลนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในท้องถิ่น  
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ช่วยลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้และรอยยิ้มสู่ชุมชน

นางเอมอร ชีพสุมล รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ปี 2558 - 2579 (Energy Efficiency Plan : EEP 2015) มีเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ลง 30% ในปี 2579 ที่ผ่านมา กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ ได้สนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ต่างๆ ในท้องถิ่นที่สามารถช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานให้กับชาวบ้านซึ่งได้เกิดต้นแบบเทคโนโลยีสำหรับใช้ในท้องถิ่น หรือชุมชน รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดพลังงานชุมชน ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันวางแผน และพัฒนาการใช้พลังงาน ในพื้นที่เช่น

1. โครงการผลิตภัณฑ์สุดยอด OTOP ประหยัดพลัง าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแคปหมูอิ่มสุข ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี จากเดิมที่การผลิตแคปหมูจะใช้แก๊สหุ้งต้ม (LPG) ในการผลิตเป็นปริมาณมาก แต่ให้ผลผลิตน้อยและไม่ได้คุณภาพ กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ จึงเข้ามาสนับสนุนด้วยการส่งเสริมให้มีการติดตั้งเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง เตาชีวมวลฟืน และเตาเศรษฐกิจประยุกต์ ในวิสาหกิจชุมชนนี้ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานก๊าซหุงต้ม (LPG) ในกระบวนการผลิตด้วยชุดเตาแก๊สประสิทธิภาพสูงได้กว่า 30% อีกทั้งผลิตภัณฑ์สุกอย่างสม่ำเสมอมีคุณภาพดี เพราะใช้พลังงานที่มีความร้อนสูง และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ เพิ่มปริมาณการผลิตได้มากกว่า 50% และสามารถผลิตสินค้าได้มากตามความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แบรนด์ “อิ่มสุข” เป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว สามารถส่งจำหน่ายทั่วประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในชุมชน

2. โครงการส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ เทศบาลตำบลหัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยนำพื้นที่ดินว่างเปล่าบริเวณโคกสาธารณะดอนงูพื้นที่ 7 ไร่กว่า มาออกแบบและก่อสร้างระบ สูบน้ำด้วยพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้า 2,000 วัตต์ นำมาสูบน้ำจากบ่อบาดาลเก็บไว้ในถังเก็บน้ำขนาดความจุรวม 60 ลูกบาศก์เมตร จ่ายน้ำเข้าสู่แปลงปลูกผักอินทรีย์ของสมาชิกจำนวน 38 คน เพื่อใช้ในการรดน้ำผัก ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า/น้ำมันในการสูบน้ำลงได้ การนำเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดมาช่วยกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำต้นทุน สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่นอกฤดูการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรในชุมชน และชุมชนข้างเคียง สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ทั้งปี

3. การประกวด “สุดยอดคนพลังงาน” กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ ได้มีการสนับสนุนโครงการด้านพลังงานในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี ในการดำเนินโครงการด้านพลังงานชุมชน กองทุนอนุรักษ์พลัง านฯ จึงได้จัดการประกวด “สุดยอดคนพลังงาน” โดยให้ อาสาสมัครพลังงานชุมชน วิสาหกิจชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานด้านการพัฒนาพลังงานชุมชน ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศนำผลงานส่งเข้าประกวด โดยมีการคัดเลือกและมอบรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” ผ่านแนวคิด “พลังงานสร้างคน คนสร้างพลังงานยั่งยืน” ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ โดยการคัดเลือกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค 4 ภาค และระดับประเทศ โดยในวันนี้ (16 สิงหาคม 2560) ได้จัดพิธีมอบรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน”
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้ชนะระดับจังหวัดทั้งหมด 20 จังหวัด แบ่งเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย 1.สาขาอาสาสมัครพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม 2.สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม 3. สาขาวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม 4.สาขาโครงการพลังงานชุมชนแบบมีส่วนร่วมยอดเยี่ยม เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดการพลังงานแก่สังคมต่อไป

“กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีบทบาทในการพัฒนาส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ ไปสู่ทุกภาคส่วน อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเป็นรูปธรรม” นางเอมอร กล่าวเพิ่มเติม

ติดตามข้อมูลโครงการและผลงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ที่ www.enconfund.go.th และ Facebook Enconfund Thailand


 
 
 
 
     
     
   
   
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
©2010 ADintrend